//////

ANALIZA ZAGADNIEŃ

Analiza zagadnień związanych z globalizacją gospodarki oraz rozwojem między­narodowej wymiany dóbr, usług i swobodnego przepływu kapitału wskazuje na pew­ne prawidłowości oraz zagrożenia, jakie niesie globalizacja. Ilustrują je następujące prawidłowości: Handel światowy staje się w coraz większym stopniu handlem regionalnym, wewnątrz wielkich regionów świata.Wymiana międzynarodowa to w dużej mierze wymiana wewnątrz międzyna­rodowych koncernów — między ich filiami i oddziałami położonymi w róż­nych krajach. ;Obserwuje się nawrót protekcjonizmu praktykowanego przez rządy narodowe oraz ugrupowania gospodarcze, takie jak Unia Europejska, zmierzające do ochrony własnych rynków i miejsc pracy.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!