//////

Archive for the Dylematy cywilizacji informatycznej Category

Gdzie organizować szkolenia biznesowe?

Gdzie zorganizować szkolenie biznesowe? W siedzibie własnej firmy? A może podczas wyjazdu integracyjnego? Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna, ponieważ czynniki zewnętrzne, takie jak właśnie miejsce, mają duże znaczenie dla powodzenia każdego szkolenia. Jednym z najczęstszych rozwiązań (oczywiście w przypadku szkoleń zamkniętych) jest zaproszenie trenera biznesowego do siedziby naszej firmy. Ma to swoje zalety, bo takie szkolenie można zorganizować w czasie godzin pracy, nie wymaga ono od nas żadnych skomplikowanych kroków organizacyjnych (jak np. zadbanie o transport dla pracowników), jest szybkie i sprawne.

Dużą popularnością cieszą się szkolenia biznesowe na wyjazdach integracyjnych. Już B. Franklin mówił, że najlepszym sposobem na przekazanie wiedzy jest zaangażowanie słuchaczy w konkretną treść, a przecież wyjazdy integracyjne – nieformalne i w miłej atmosferze – do takiego zaangażowania nadają się doskonale. Oczywiście wiele zależy tu od trenera biznesowego, dlatego warto wybrać tego najlepszego w danej branży.

Psychologia biznesu jako sposób na rozwój firmy

Gdzie szukać sposobów na rozwój firmy? Możliwości jest dużo, co pokazują kierunki, w jakich zmierzają polskie przedsiębiorstwa. Jednym z ważniejszych jest jednak zastosowanie psychologii biznesu – coraz powszechniejsze, i to bez względu na branżę. I tak psychologowie biznesu mają wpływ np. na proces rekrutacji w poszczególnych firmach, na organizację czasu pracy dla poszczególnych działów, na dobór i prowadzenie szkoleń biznesowych, a nawet na wybór kanałów marketingowych czy podejmowanie decyzji finansowych.

Psychologia biznesu nie jest dziedziną z tradycjami. Jej początki datowane są tak naprawdę na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, a więc – właśnie jako nieograniczona tradycjami – korzysta wyłącznie z nowoczesnych rozwiązań. Dzięki temu psycholog biznesu jest w stanie odczytać potencjalne potrzeby poszczególnych segmentów konsumenckich, emocje wywoływane jakąś konkretną decyzją, zagrożenia wynikające z poszczególnych nastrojów na rynku i ogólnie – jest w stanie nadać firmie taki kierunek, aby jej zysk był możliwie największy.

Nauka języka – jaki język wybrać?

W obecnych czasach, by umieć komunikować się za granicą, należy umieć przynajmniej jeden obcy język. Dlatego też w ramach rozwoju osobistego możesz spróbować nauki języka obcego. Nawet jednak, jeżeli zdecydowałeś się na taki krok, to możesz się zastanawiać jaki język wybrać. Jest to trudne a zarazem ważne pytanie.

Obecnie uważa się język angielski za język międzynarodowy. To prawda, po angielsku dogadamy się na całym świecie. Pamiętaj jednak o fakcie, że najwięcej ludzi na świecie wcale nie mówi po angielsku. Na przykład chiński i hiszpański to przykłady dwóch języków, które posiadają więcej posługujących się nimi ludźmi. Nie zmienia to jednak faktu, że po angielsku dogadasz się i w Chinach, i w Hiszpanii, natomiast po chińsku będziesz mógł porozumieć się niemal jedynie w Chinach.

Jeśli jednak planujesz przeprowadzkę, na przykład na zachód w poszukiwaniu pracy, zastanów się nad którymś z języków zachodniej Europy. Dobrą inwestycją może okazać się na przykład nauka języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

Lekcje angielskiego przez skype – dla każdego

Prowadzisz intensywny i nieustabilizowany tryb życia? Ciągle podróżujesz? Lub masz elastyczne godziny pracy? A może jesteś introwertykiem, który potrzebuje indywidualnych zajęć w zaciszu swojego domu, by skupić się w pełni na przyswajaniu materiału? Obojętne z którymi z powyższych problemów się zmagasz. Z pomocą przyjdą tobie lekcje angielskiego przez skype. To nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać ze stacjonarnych zajęć językowych. Dzięki wirtualnym spotkaniom z lektorem przy pomocy programu skype, możesz poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego bez wychodzenia z domu, ćwicząc gramatykę, konwersację oraz przygotować się do egzaminów językowych. To niesamowita oszczędność czasu, ponieważ nie musisz go tracić na męczące dojazdy do lektora lub szkoły. Lekcje angielskiego przez skype dostosowane są indywidualnie do ucznia. Możesz korzystać z zajęć nawet w podróży biznesowej, wystarczy tylko laptop i dostęp do Internetu. To ty decydujesz jaki lektor będzie cię uczył i w jakich godzinach. Nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć naukę angielskiego przez skype. 

POSTĘPUJĄCE PROCESY

Postępujące procesy integracji i wspólna polityka ekonomiczna, socjalna czy po­lityka zatrudnienia przyczyniły się do zwiększenia otwartości europejskiego sektora publicznego. Wzrosło zainteresowanie firm europejskich informacjami dotyczącymi problematyki zatrudnienia. Jak wykazują badania przeprowadzone w 1998 r., 58% firm rynku Unii Europejskiej uważa, że lepszy dostęp do informacji pozwoliłby im rozszerzyć swoją działalność w Unii. Ponad 66% firm wyraża potrzebę uzyskiwania precyzyjnych informacji na temat procedur administracyjnych Unii, a 25% sądzi, że przeszkody w handlu czy działalności produkcyjnej mogą być spowodowane niedo­stateczną informacją na temat zasad obowiązujących we Wspólnocie.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE

Proces ten nie może tworzyć barier w dostępie obywateli Wspólnoty do informacji publicznych na żadnym ze szczebli administracji i instytucji służby publicznej.  Wszystkie instytucje Unii Europejskiej rozwijają elektroniczne formy informacji przez wspólny serwer. W ramach struktury PRINCE zostały opracowane trzy prio­rytetowe akcje informacyjne Unii: strony WWW zatytułowane Building Europę Together poświęcone problematyce integracyjnej, strony informujące o problemach wynikających z wprowadzenia eurooraz podejmujące kwestie dialogu z obywate­lami Wspólnoty i biznesem.

 

DECYDUJĄCE W PROCESACH

W pro­cesach tych decydujące miejsce zajmuje informacja naukowa i techniczna, a przede wszystkim jej zrozumienie, docenienie oraz wykorzystywanie przez twórców postępu i decydentów.  Problemów efektywnego upowszechniania i wykorzystywania informacji na­ukowej nie można zrozumieć i rozpatrywać w odniesieniu tylko do jednego kraju. Niezbędne jest zrozumienie związków natury merytorycznej, socjologicznej i psy­chologicznej między działalnością informacyjną a międzynarodowym podziałem pracy, gdyż w niektórych dziedzinach zachodzić będą nawet w Unii Europejskiej elementy rywalizacji.

CECHY WIEDZY

Te właśnie cechy wiedzy win­ny być uwzględniane również w działalności informacyjnej, która z tych właśnie po­wodów nie może być prowadzona okazjonalnie i pasywnie. Tradycyjne sposoby zabezpieczenia wartości gospodarczej wiedzy, np. przez uzy­skanie patentu lub w ramach prawa autorskiego, uwzględniają te wymogi, określając odpowiedni tryb postępowania oraz zakres obowiązywania ochrony. Uwarunkowania te sprawiają, że opisy wynalazku i dokumentacja patentowa są najważniejszymi źródłami informacji w każdej dziedzinie techniki, a informując o wynikach prac na­ukowo-badawczych i przedstawiając je w postaci nowych rozwiązań, wyprzedzają inne źródła o kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat.

NIE BEZ PRZYCZYNY

Nie bez przyczyny sprawy te doczekały się obecnie kompleksowego uregulowa­nia na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysło­wej i Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku — O rzecznikach patentowych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw nr 49 z 2001 r., w poz. 508 i 509.W celu zapewnienia pełnej efektywności wspomnianych procesów muszą być spełnione trzy podstawowe warunki.Warunkiem pierwszym jest prawne zabezpieczenie osiągnięć jako własności prywatnej.   Wiedza o potencjalnej wartości gospodarczej winna być chroniona przed nieuprawnionymi i zabezpieczona szybko, gdyż ze swej natury jest ona wciąż poszu­kiwana przede wszystkim przez „konkurentów”, a z drugiej strony jest nietrwała i przemijająca (tzw. moralne zestarzenie się wiedzy).

PODSTAWOWA WIEDZA

Własność inte­lektualna jest tak ważna jak własność materialna, a w wielu przypadkach wyraźnie ją przewyższa.Podstawowa wiedza w tym zakresie jest niezbędnym warunkiem nie tylko pro­wadzenia odpowiedniej, proinnowacyjnej polityki naukowej i gospodarczej, lecz także zapewnienia właściwej ochrony własnym rozwiązaniom wynalazczym i prze­ciwdziałania naruszeniom obcych — chronionych na naszym i innych rynkach pa­tentów i innych zastrzeżonych rozwiązań. Jest także niezwykle dynamicznym czyn­nikiem pobudzającym i uaktywniającym rozwój myśli technicznej oraz działalność twórczą, a w określonych warunkach—umożliwiającym nawet legalne i bezkonflik­towe wykorzystywanie zastrzeżonych rozwiązań lub ich obejście, co jest często wykorzystywane w procesach efektywnego wspomagania prac twórczych, upo­wszechniania i wdrażania postępu naukowo-technicznego.

Reklama
error: Content is protected !!