//////

CECHY WIEDZY

Te właśnie cechy wiedzy win­ny być uwzględniane również w działalności informacyjnej, która z tych właśnie po­wodów nie może być prowadzona okazjonalnie i pasywnie. Tradycyjne sposoby zabezpieczenia wartości gospodarczej wiedzy, np. przez uzy­skanie patentu lub w ramach prawa autorskiego, uwzględniają te wymogi, określając odpowiedni tryb postępowania oraz zakres obowiązywania ochrony. Uwarunkowania te sprawiają, że opisy wynalazku i dokumentacja patentowa są najważniejszymi źródłami informacji w każdej dziedzinie techniki, a informując o wynikach prac na­ukowo-badawczych i przedstawiając je w postaci nowych rozwiązań, wyprzedzają inne źródła o kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat.

Leave a Reply

error: Content is protected !!