//////

DECYDUJĄCE W PROCESACH

W pro­cesach tych decydujące miejsce zajmuje informacja naukowa i techniczna, a przede wszystkim jej zrozumienie, docenienie oraz wykorzystywanie przez twórców postępu i decydentów.  Problemów efektywnego upowszechniania i wykorzystywania informacji na­ukowej nie można zrozumieć i rozpatrywać w odniesieniu tylko do jednego kraju. Niezbędne jest zrozumienie związków natury merytorycznej, socjologicznej i psy­chologicznej między działalnością informacyjną a międzynarodowym podziałem pracy, gdyż w niektórych dziedzinach zachodzić będą nawet w Unii Europejskiej elementy rywalizacji.

Leave a Reply

error: Content is protected !!