//////

INTERESUJĄCY PUNKT WIDZENIA

Z interesującego punktu widzenia ważne jest to, że wskutek tych zastosowań i no­wych możliwości zmienia się i będzie się zmieniać pozycja oddziałów, głównie pod względem liczby zatrudnionych w nich pracowników (zanikanie kilkudziesięciooso­bowych czy nawet większych oddziałów na rzecz tańszych kanałów dystrybucji usług — lub zaledwie kilkunastoosobowych filii, swego rodzaju „butików banko­wych” czy też „kiosków multimedialnych”, z niewielką obsadą kadrową). W prakty­ce musi to doprowadzić do klasycznej konsekwencji, jaka towarzyszy postępowi technicznemu i technologicznemu, mianowicie do redukcji zatrudnienia w sektorze bankowym, zarówno w centralach poszczególnych banków, jak i w skali poszczegól­nych placówek lokalnych.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!