//////

ISTOTNA ROLA

Istotną rolę w budowie podstaw udziału Polski w gospodarce globalnej i korzy­ściach płynących z zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w gospodarce odgrywa bieżąca 1 przyszła polityka państwa w zakresie rozwoju in­frastruktury telekomunikacyjnej oraz w tworzeniu warunków sprzyjających wyko­rzystaniu możliwości społeczeństwa informacyjnego. Należy dążyć do zniesienia barier prawnych i politycznych przeszkadzających w wykorzystywaniu nowoczesnej technologii. Stworzenie warunków rozwoju technologii inteligentnych i upowszech­nianie usług społeczeństwa informacyjnego są z pewnością najszybszą metodą skró­cenia dystansu dzielącego polską gospodarkę od gospodarki Unii Europejskiej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!