//////

KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA IDEI GLOBALNYCH

Konieczność wprowadzania idei globalnych sieci kom¬puterowych w sferę finansową wymuszają przynajmniej cztery czynniki, tworzące określony standard jakościowy, a mianowicie: zwiększająca się konkurencja rynkowa oraz tworzące się rynki o masowej wielkości strumienia popytu oraz podaży, coraz wyższe wymagania usługobiorcy, globalna dynamika charakteryzująca się przesunięciem w kierunku zasobów cyfrowych oraz; intelektualnych; rozszerzenie rynków odbywa się głównie przez deregulacje prawne, zwłaszcza liberalizację prawa dewizowego, izmieniająca się organizacja oraz nowe sposoby zarządzania przedsiębior¬stwem. Przedsiębiorstwa coraz bardziej inwestują: w technologię informatyczną, która gwarantuje odpowiednią szybkość realizacji zadań, oraz w wysoko wykwalifikowa¬ną kadrę, zdolną do szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!