//////

ŁATWY OPTYMIZM

Wydaje się, że nieuprawniony byłby w tym miejscu am łatwy optymizm, ani też czarnowidztwo. Można podzielić wyrażaną czasem opinię, że proces e-finansów sam w sobie nie jest panaceum: jest to konieczny, ale niewy­starczający warunek wzrostu i rozwoju. W gruncie rzeczy z punktu widzenia krajów postsocjalistycznych, w tym Polski, tzw. nowa gospodarka e-commerce, e-biznes e-finanse itd. mogą być „śmiertelnym zagrożeniem” prowadzącym do peryferyzacj czy też marginalizacji, lecz w pewnych warunkach mogą stać się wielką szansą. ^ 7Hanip.m wielu analityków zignorowanie gospodarki elektronicznej może grozi utratą konkurencyjności regionu, przedsiębiorstwa, instytucji (np. uczelni), pracobior­cy Gospodarka internetowa w sposób nieodwracalny i fundamentalny zmienia podej­ście do biznesu, również finansowego.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!