//////

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM BANKOWY

Międzynarodowy system bankowo-finansowy, składający się z setek tysięcy monito­rów komputerowych rozrzuconych po całym świecie, jest pierwszym elektronicznym rynkiem świata. E-cash to tylko jeden z przejawów powstawania globalnej gospo­darki powiązanej bardziej z cyberprzestrzenią niż z geografią polityczną. Zdaniem amerykańskiego Departamentu Skarbu nowe technologie komunikacyjne „skutecz­nie wyeliminowały znaczenie granic państwowych w elektronicznych trasach szyb­kiego ruchu”.Elektroniczny handel może rozmyć połączenie między działalnością przynoszącą zysk a konkretnym miejscem prowadzenia tej działalności. Handel elektroniczny charakteryzuje się tym, że nie ma konkretnego, fizycznego miejsca, gdzie dochodzi do transakcji. Miejscem tym jest bowiem mglisty świat „cyberprzestrzeni”.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!