//////

NADRZĘDNY CEL

Nadrzędnym celem rzecznika prasowego jest takie służenie ministrowi-politykowi, aby mógł on sprawnie realizować swój program wy­borczy. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez właściwych kompetencji, porozu­mienia, bliskiej współpracy i odpowiednich regulacji prawnych. Polityka informacyjna dotyczy też w pewnym sensie przepływu informacji naukowej. Nauka i jej wyniki oraz własność, dawniej pojęcia niezależne, a nawet przeciwstawne — gdyż odnoszące się do zupełnie różnych dziedzin działalności obecnie występują razem w koncepcji ochrony praw własności intelektualnej. Okre­ślenie to oznacza, że chodzi o własność wynikającą z twórczej działalności intelektu­alnej, intelektu, inteligencji, a więc opartą na zdolności postrzegania lub myślenia, ro­zumienia zarówno rzeczy postrzeganych bezpośrednio przez zmysły, jak i poznawa­nych przez rozum.

Leave a Reply

error: Content is protected !!