//////

NAJPROSTSZA METODA

Może być ona jednocześnie najprostszą metodą zwiększenia konkurencyjności naszej go­spodarki wobec innych rynków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając swoje zainteresowanie tą problematyką, przyjął 14 lipca 2000 r. uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informa­cyjnego. Stwierdzono w niej m.in., że: nowoczesne technologie,usługi i zastosowania usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katali­zatorem rozwoju gospodarczego, zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć no­we miejsca pracy, sprzyjać rozwojowi demokracji; regionów, wspomagać nauczanie, ochronę zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Są one również niezbędne do zachowania gotowości obronnej, bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!