//////

NIE PRZYPADKOWE STWIERDZENIE

Nieprzypadkowo współcześnie twierdzi się, ze bankowość będzie zawsze, banki niekoniecznie”, a ponadto, ze „współczesna ban­kowość jest permanentnym placem budowy” (to ostatnie sformułowanie odnosi się również w pełni do fenomenu e-finansów).Nowe techniki i technologie odgrywają już i będą odgrywać fundamentalną rolę w transformacji rynku usług bankowo-fmansowych. Dzięki ich upowszechnianiu się możliwe jest zapewnienie elastyczności w dziedzinie definiowania nowych produk­tów, obniżanie kosztów związanych z wykonywaniem powtarzalnych i meprzynoszą- cych wartości dodanej procesów, redukcja kosztów obsługi poszczególnych transak­cji ponadto podniesienie jakości usług oferowanych klientom.

Leave a Reply

error: Content is protected !!