//////

OGÓLNA OPINIA

Podzielając ogólnie opinię, że na dłuższą metę globalizacja niesie ze sobą więcej korzyści niż strat, szczególnie dla klientów korzystających z usług finan­sowych, warto zauważyć w tym miejscu, że problem konsekwencji globalizacji wzbudza i wzbudzać będzie w przyszłości duże emocje, wywołując spory między jej zwolennikami a przeciwnikami. Istota tkwi w tym, że w rezultacie procesów globali­zacji pojawią się „wygrani” i „przegram”. Według opinii szwajcarskich responden­tów do głównych wygranych należą korporacje międzynarodowe oraz banki, nato­miast do przegranych — głównie rolnictwo, pracobiorcy, rzemiosło, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!