//////

PODSTAWOWA WIEDZA

Własność inte­lektualna jest tak ważna jak własność materialna, a w wielu przypadkach wyraźnie ją przewyższa.Podstawowa wiedza w tym zakresie jest niezbędnym warunkiem nie tylko pro­wadzenia odpowiedniej, proinnowacyjnej polityki naukowej i gospodarczej, lecz także zapewnienia właściwej ochrony własnym rozwiązaniom wynalazczym i prze­ciwdziałania naruszeniom obcych — chronionych na naszym i innych rynkach pa­tentów i innych zastrzeżonych rozwiązań. Jest także niezwykle dynamicznym czyn­nikiem pobudzającym i uaktywniającym rozwój myśli technicznej oraz działalność twórczą, a w określonych warunkach—umożliwiającym nawet legalne i bezkonflik­towe wykorzystywanie zastrzeżonych rozwiązań lub ich obejście, co jest często wykorzystywane w procesach efektywnego wspomagania prac twórczych, upo­wszechniania i wdrażania postępu naukowo-technicznego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!