//////

POLITYKA KONTRAKTACJI

Polityka kontraktacji (polityka cenowa oraz polityka określania warunków transak­cji) związana jest z zasadami wyznaczania ceny produktu bankowego, uwzględniający­mi koszty własne produktu oraz określonej marży na nim (uzależnionej od rynku kapi- tałowo-pieniężnego, stopnia ryzyka ponoszonego przez bank, pracochłonności wyko­nania usługi bankowej przez personel), popyt na usługę bankową (zasada wartości — ile klient jest w stanie zapłacić) oraz konkurencję na rynku usług bankowych. Wszelkie odstępstwa od tych zasad, wynikające z prowadzonej polityki ustalania warunków transakcji, mają na celu zwiększenie popytu na usługi bankowe (stosowanie niższego oprocentowania kredytów dla wiarygodnych klientów banku oraz tych klientów, któ­rych bank chce pozyskać; stosowanie wyższego oprocentowania lokat dla strategicz­nych klientów lub oferta lokat jednodniowych, mających na celu kumulację środków pieniężnych na rachunku bankowym i wzmocnienie więzi między klientem a bankiem).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!