//////

PRAWO PRASOWE

  • W tej kwestii obowiązują obecnie przepisy Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95), która reguluje zasady ochrony tychże informacji.Ustawodawca stwierdza także (w art. 11), że informacji zobowiązani są udzielać w imieniu jednostek organizacyjnych kierownicy tych jednostek, ich zastępcy i inne upoważnione osoby w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie, a tak­że rzecznicy prasowi. Jednocześnie prawo prasowe zobowiązuje kierowników tych jednostek. organizacyjnych do umożliwienia dziennikarzom nawiązania kontaktu z pracownikami w celu swobodnego zbierania informacji i opinii nawet wówczas, gdy w instytucji dzida rzecznik prasowy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!