//////

PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ

Bank, świadcząc swoje usługi finansowe określonym odbiorcom (przedsiębior­stwa, klienci indywidualni), uczestniczy w procesie komunikowania się. Proces komunikowania może wyglądać następująco: nadawca (czyli bank) przekazuje ko­munikat (np. ofertę świadczenia określonej usługi) odbiorcy (czyli potencjalnemu klientowi). Komunikat powinien zostać przekazany od nadawcy do odbiorcy odpo­wiednim kanałem, czyli środkiem komunikowania się. Pojawia się pytanie, jaki jest najlepszy sposób komunikowania się klienta z bankiem oraz banku z klientem. Co­raz częściej tradycyjny sposób komunikowania się, związany z fizyczną obecnością klienta w banku, zostaje zastąpiony przez łączność telefoniczną bądź elektroniczną.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!