//////

ROLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH

Stąd też rola rzeczników prasowych rządu i poszczególnych organów administracji rządowej nadal będzie się skupiać na współtworzeniu i kreowaniu polityki informacyjnej. Takie rozwiązania przyjęto m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, we Wło­szech oraz w Austrii. Przytoczony wcześniej zapis rozporządzenia rodzi również dalsze implikacje w postaci takiego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej osób pełniących funk­cje rzecznika prasowego, aby miały one realne możliwości koordynacji wiadomości docierających do opinii publicznej. Niemniej jednak ustawodawca nie określił jasno zaszeregowania rzecznika w strukturze organizacyjnej poszczególnych ministerstw.


Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!