//////

ROZWÓJ BRANŻY INFORMATYCZNEJ

Rozwój branży informatycznej zależy w dużej mierze od tego, czy przedsiębior­stwa mają zamiar inwestować. Przemysł jest jednym z najważniejszych odbiorców usług informatycznych, choć zmniejsza się liczba firm z sektora IT uzależnionych od przemysłu. Dzieje się tak dzięki znacznemu wzrostowi inwestycji informatycznych w telekomunikacji i bankowości. Maleje tempo odnawiania majątku trwałego. Śred­nia rotacja środków trwałych wynosi w Polsce 11,5 roku, podczas gdy w Unii Euro­pejskiej 6,5 roku. Są dwie ważne przesłanki do inwestowania w informatykę, a zara­zem do rozwoju tego sektora: ekonomiczny przymus liczenia kosztów oraz koniecz­ność współpracy z partnerami zagranicznymi według takich standardów biznesu, na jakich oni się opierają.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!