//////

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA

Do szczegółowych zadań rzecznika prasowego ministra należy wyjaśnianie dzia­łań, inicjatyw i programów.podejmowanych przez ministra, a także przedstawianie stanowiska w sprawach należących do zakresu działania danego organu administra­cji rządowej. Tak sformułowana kwestia zadań rzecznika prasowego sugeruje, iż właśnie na tej funkcji ciąży obowiązek kreowania polityki informacyjnej danego resortu, wojewody czy rządu (w przypadku rzecznika prasowego — rządu).  Niemniej jednak—aby uniknąć posądzenia o uproszczenie tej kwestii — warto dodać, że two­rzenie polityki informacyjnej nie jest i nigdy nie będzie wynikiem działalności jednej osoby, choć zwykle personalnie to rzecznik rządu właśnie (bądź rzecznicy poszcze­gólnych organów) jest obarczany odpowiedzialnością za wszelkie informacje docie­rające do opinii publicznej.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!