//////

SZEROKI DOSTĘP

Przez szeroko dostępną informację dążą one do uzyskania poparcia opinii publicznej dla własnych zadań i celów. Informując, uza­sadniają swoją rację bytu oraz dostarczają zarazem przesłanek do obiektywnej oceny własnej wiarygodności i kompetencji. Uznanie znaczenia informacji zaowocowało wieloma zapisami prawnymi. Doty­czą one nie tylko dostępu obywateli do informacji, lecz także organizacji i zadań rzeczników prasowych jako dysponentów i dystrybutorów wiadomości oraz kreato­rów polityki informacyjnej w urzędach organów administracji rządowej.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!