//////

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA

Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w obecnej sytuacji gospodarczej, a także procesy, instrumenty i następstwa tego zarządzania świadomie wykraczają po­za granicę jednego kraju. Jednak przedsiębiorstwa działające w warunkach transfor­macji ustrojowej charakteryzuje często pasywne podejście do umiędzynarodowienia konkurencji oraz stosunkowo niski poziom samouświadomienia i samookreślenia, co zdecydowanie utrudnia podejmowanie działań na rynkach międzynarodowych i lokal­nych. Działania takie wymagają bowiem realistycznej oceny własnej pozycji (atutów, szans i zagrożeń) na międzynarodowym, a często globalnym tle.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!