//////

W SKALI OSTATNICH LAT

W ostatnich latach w prasie fachowej można było spotkać wiele informacji dotyczących skali redukcji personelu bankowego w wielkich bankach amerykańskich, azjatyckich oraz zachodnioeuropejskich (w gruncie rzeczy trudno byłoby precyzyjnie rozróżnić, w jakim stopniu zapowiedziane lub zrealizowa­ne redukcje, często dotyczące tysięcy bankowców, były lub będą bezpośrednim rezul­tatem zmian techniczno-technologicznych, w jakim zaś ogólnych zmian restruktury­zacyjnych, zorientowanych na obniżenie kosztów, zgodnie z imperatywami strategii lean banking).  Z interesującego punktu widzenia istotna jest jeszcze jedna, ściśle powiązana z omawianą wcześniej globalizacją, konsekwencja postępu techniczno-technologicz­nego.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!