//////

W ZUPEŁNIE NOWY SPOSÓB

Można więc w sposób zupełnie nowy i niezwykły podej­mować działania na podstawie tych informacji. Najczęściej do komunikacji klienta z bankiem oraz banku z klientem wykorzystuje się standardowe linie telefoniczne, TCP/IP, pocztę elektroniczną, dzierżawione łącza X.25 oraz ISDN. Istotną zaletą standardowych łączy telefonicznych jest ich powszechność, choć ich parametry tech­niczne charakteryzujące szybkość przesyłania danych nie są najlepsze. Na rynku usług informatycznych dostępne są oprogramowania TCP/IP (Trans- mission Control Protocol/lntemet Protocol), czyli zestawy protokołów umożliwiają­cych przekaz danych między komputerami tworzącymi sieć.

Leave a Reply

error: Content is protected !!