//////

WIĘKSZOŚĆ KRAJÓW

Początek XXI w. to okres, w którym z punktu widzenia gospodarki i wszelkiego rodzaju działalności biznesowej najważniejsze znaczenie ma szeroko pojęta informa­cja — dostęp do informacji, możliwość jej przetwarzania, podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej informacji, niezawodne i szybkie przekazywanie informacji. Dy­namiczny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacji sprawił, że dostęp do informacji stał się powszechny.  Większość krajów wysoko rozwiniętych przywiązuje ogromną wagę do zagad­nień gospodarki elektronicznej, umieszczając je na liście najważniejszych prioryte­tów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!