//////

WSPOMNIANA DYREKTYWA

Wspomniana dyrektywa ustawowa wiąże się ściśle z zasadą rozdzielenia funkcji cy­wilnych, wykonywanych przez całą administrację państwową, od funkcji politycz­nych, tj. tych, które powinni realizować politycy i członkowie korpusu politycznego w organach administracji publicznej. Od urzędnika służby cywilnej wymaga się więc udostępniania informacji publicznej (co do faktów), nie można go natomiast wikłać w wykonywanie zadań, które należą do korpusu politycznego, czyli biur prasowych czy działów, komunikacji społecznej obsługujących polityków — m.in. ministrów. Urzędnicy cywilni nie mogą ponosić odpowiedzialności za decyzje o charakterze po­litycznym ani ich komentować, jednak zobowiązani są informować o faktach. Zgod­nie z ustawą, udostępnianie informacji publicznej leży w gestii pracowników służby cywilnej.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!