//////

ZGODNIE Z UWARUNKOWANIAMI

Zgodnie z paragrafem 5, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., rzecznika prasowego wyznacza i odwołuje z tej funkcji organ administracji rządowej, który ten rzecznik reprezentuje. Rzecznicy w zakresie swej działalności informacyjnej bezpośrednio podlegają tym organom administracji rządowej. Ustawo­dawca więc jasno precyzuje pozycję rzecznika prasowego przez nazwanie go rzecz­nikiem prasowym ministra. Niekiedy jednak przedstawiciele środków masowego przekazu używają określenia,/zecznik prasowy ministerstwa”, co jest w rozumie­niu niniejszego rozporządzenia— błędem. Zgodnie z przytoczonymi uwarunkowaniami prawnymi poszczególni ministrowie mogą, ale nie muszą powoływać swych reprezentantów do kontaktów z mediami.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!