//////

ZMIANA TREŚCI

Ustawa ta zmieniła także treść delegacji zawartej w prawie prasowym z 26 stycz­nia 1984 r. i zobowiązała Radę Ministrów do określenia organizacji oraz zadań rzecz­ników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. Rzecznicy prasowi administracji rządowej prowadzą politykę informacyjną, czyli szeroko rozumiane kontakty publiczne za pośrednictwem środków masowego przekazu i komunikacji społecznej. Ustawodawca zobowiązał więc rzeczników do kształtowania wizerunku władzy i interpretowania jej polityki. Tym samym wyraźnie zostało oddzielone kre­owanie polityki informacyjnej przez (najczęściej) rzeczników prasowych od informa­cji publicznej, polegającej na informowaniu obywateli co do samych faktów związa­nych z działaniami władz publicznych i administracji rządowej.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!